# نام موقعیت تلفن شماره تلفن همراه Faxدورنگار
1 دکتر امیر اصلانزاده 0411-3351218